ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการบริหาร CCOP และผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ CCOP

รมว.ทส. ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการบริหาร CCOP และผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ CCOP

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ Datuk Shahar Effendi bin Abdullah Azizi ประธานคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia: CCOP) และ Dr. Young Joo Lee ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ CCOPโดยประธาน CCOP ได้กล่าวขอบคุณที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP) ครั้งที่ ๕๕ และการประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ ๗๓ เมื่อวันที่ ๓ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และชื่นชมประเทศไทยที่สนับสนุนการดำเนินงานของ CCOP และความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยินดีที่ประเทศไทยผลักดันการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรณีวิทยา (GEO park) แห่งใหม่ ในการนี้ Dr. Young Joo Lee ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ CCOP ได้นำเสนอความเป็นมาของ CCOP โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากประเทศที่ให้ความร่วมมือ (Cooperating Countries) ๑๕ ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความร่วมมือ (Cooperating Organizations) มีกลไกการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร (Steering Committee) ประกอบด้วย ผู้แทนถาวรจากประเทศสมาชิก ๑๕ ประเทศ มีฝ่ายเลขาธิการ คือ สำนักงานเลขาธิการ CCOP (CCOP Technical Secretariat) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ประเทศไทยรวมถึงการดำเนินงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคโนโลยีด้านธรณีวิทยาที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ และองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวกับผู้แทน CCOPว่ามีความสนใจในเรื่องการจัดทำ Underground water mapping ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป ท้ายสุดนี้ ผู้แทน CCOP ได้นำเสนอโครงการ Urban Geology ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการสำรวจธรณีสัณฐานใต้ดินที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงการยุบตัวของเมือง
อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการป้องกันน้ำท่วนทั้งที่เกิดจากน้ำท่วมตามฤดูการและน้ำทะเลหนุน โดยได้เลือกกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ทำการศึกษา ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

 

แกลเลอรี่