Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้, นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน, นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง

       

 วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้, นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน, นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอทั้ง 15 อำเภอ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานความร่วมมือและทำความเข้าใจกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดน่าน ในการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน
          จากการประชุมในวันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกับปลัดจังหวัด และปลัดอำเภอทั้ง 15 อำเภอใน จ.น่าน โดย ทส. ได้นำนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำ จากด้านบนลงสู่พื้นที่ด้านล่าง มาปรับใช้ในพื้นที่ ในขณะเดียวกันทางจังหวัดน่าน โดยปลัดจังหวัดได้เรียนแนวทางการดำเนินการเชิงพื้นจากด้านล่างขึ้นไปพื้นที่ด้านบนที่เป็นต้นน้ำ โดยนำไปสู่แนวนโยบาย เพื่อร่วมกันช่วยหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ เมื่อ ทั้ง ทส. และ จ.น่าน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่และมาบรรจบกัน ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีพื้นที่อยู่และทำกิน ส่วนภาครัฐได้พื้นที่ป่านำมาฟื้นฟู คืนให้กับประเทศชาติ โดยสรุปผลการประชุมวันนี้ มีดังนี้
          1.) เร่งรัดเจ้าหน้าที่ปม.ทั้ง 15 สาย ยังคงร่วมกับอำเภอ ในการสำรวจและจัดทำแนวเขตพื้นที่ (ต่อ) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560
          2.) จังหวัด (ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้) จะสำรวจชุมชนที่ถือครองพื้นที่เขาสูงชันต่อ ซึ่งปลัดจังหวัดแจ้งว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
          3.) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการ (ระหว่างการประชุม) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนจังหวัดน่าน จัดตั้ง War room ณ สำนักจัดการป่าชุมชนจังหวัดน่าน โดยจะมีการรายงานผลการดำเนินงานทั้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ จังหวัดน่าน รวมทั้งจะมีระบบการติดตาม พร้อมทั้งแสดงแผนและผลการดำเนินงานรายตำบล และรายอาทิตย์ ทั้งในส่วนของกระทรวงฯ และจังหวัด
          4.) พื้นที่ที่มีการฟื้นฟูปลูกป่า จะมีการส่งเสริมให้จัดทำเป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์และการเก็บหาของป่า โดย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ได้ชี้แจงในที่ประชุม
 
          อนึ่ง ปลัดอำเภอทั้ง 15 อำเภอ ได้เรียนชี้แจงว่าจากการได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มากว่า 40 -50 % พบว่าชุมชนทุกอำเภอ ที่ถือครองพื้นที่ทำกินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 ยินดีจะส่งคืนพื้นที่ให้ภาครัฐ โดยขอให้ภาครัฐจัดหาพื้นที่ทำกินให้ พร้อมทั้งขอให้มีการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ จังหวัดน่านได้วางแนวทางไว้ ดังนั้น แนวทางดำเนินงานดังกล่าว จะสามารถแก้ไขปัญหา คน และ ป่า ของจังหวัดน่าน ได้อย่างยั่งยืน ต่อไป