ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

ทส.จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

ทส.จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

              วันนี้ (2 สิงหาคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "10 ปี Bedo สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่นำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอด หวังกระตุ้นคนไทยให้เห็นคุณค่าและนำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน และได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กับ 38 มหาวิทยาลัยเครือข่าย มอบนโยบายและบอกทิศทาง "การสร้างชีวิตสมดุล เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" รวมถึงมีการนำเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าสนใจบนผืนแผ่นดินไทย ที่จะสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจได้ โดยจัดแสดงในรูปแบบ Biodiversity Pavilion และนิทรรศการสิ่งมีชีวิต จำลองแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ชมได้สัมผัสและเห็นตัวอย่างจริงจากสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรทางชีวภาพที่น่าสนใจ โดยแบ่งการจัดนิทรรศการเป็น 4 โซน คือ
      • โซนมั่นคง แสดงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานข้อมูลทางชีวภาพ
      • โซนมั่งคั่ง แสดงการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นและศูนย์เรียนรู้
      • โซนยั่งยืน เป็นการแสดงจำลองบรรยากาศธรรมชาติให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและเรียนรู้แนวคิด "ป่าครอบครัว”
      • โซนการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูธวิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ
      โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

แกลเลอรี่