Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส.จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

ทส.จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

ทส.จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

              วันนี้ (2 สิงหาคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "10 ปี Bedo สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่นำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอด หวังกระตุ้นคนไทยให้เห็นคุณค่าและนำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน และได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กับ 38 มหาวิทยาลัยเครือข่าย มอบนโยบายและบอกทิศทาง "การสร้างชีวิตสมดุล เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" รวมถึงมีการนำเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าสนใจบนผืนแผ่นดินไทย ที่จะสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจได้ โดยจัดแสดงในรูปแบบ Biodiversity Pavilion และนิทรรศการสิ่งมีชีวิต จำลองแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ชมได้สัมผัสและเห็นตัวอย่างจริงจากสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรทางชีวภาพที่น่าสนใจ โดยแบ่งการจัดนิทรรศการเป็น 4 โซน คือ
      • โซนมั่นคง แสดงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานข้อมูลทางชีวภาพ
      • โซนมั่งคั่ง แสดงการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นและศูนย์เรียนรู้
      • โซนยั่งยืน เป็นการแสดงจำลองบรรยากาศธรรมชาติให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและเรียนรู้แนวคิด "ป่าครอบครัว”
      • โซนการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูธวิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ
      โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

แกลเลอรี่