ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หนุนโครงการเติมน้ำบาดาลระดับตื้นช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง

ทส. หนุนโครงการเติมน้ำบาดาลระดับตื้นช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง

ทส. หนุนโครงการเติมน้ำบาดาลระดับตื้นช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง

 

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านสู่นวัตกรรมการเติมน้ำบาดาลระดับตื้น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเติมน้ำฝนผ่านบ่อวง เติมน้ำผ่านสระหรือคลองก้นรั่ว และเติมน้ำฝนผ่านหลังคาลงสู่บ่อน้ำบาดาลระดับตื้น ตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
         รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดทำแผนที่เติมน้ำบาดาลทั่วประเทศ พร้อมเร่งดำเนินโครงการเติมน้ำลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินระดับตื้นเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลภายในฤดูฝนของปี 2560 นี้ โดยระบบเติมน้ำดังกล่าวจะดำเนินการใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การเติมน้ำฝนผ่านบ่อวง เติมน้ำผ่านสระหรือคลองก้นรั่ว และเติมน้ำฝนผ่านหลังคาลงสู่บ่อน้ำบาดาลระดับตื้น ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมไว้แล้ว รวม 17 แห่ง ประกอบด้วย พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย สุพรรณบุรี นครสวรรค์ สระบุรี ขอนแก่น สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี จันทบุรี อุบลราชธานี สงขลา อุดรธานี 2 แห่ง และพิษณุโลก 4 แห่ง ใช้งบประมาณ 5.5 ล้านบาท และจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
         ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่เติมน้ำบาดาลระดับตื้น ณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชมการสาธิตระบบเติมน้ำผ่านบ่อวง (แก้มลิงที่มองไม่เห็น) ของปราชญ์ชาวบ้าน (นายทองปาน เผ่าโสภา) ที่บ้านหนองปลวก ตำบลหนองกุลา และชมจุดก่อสร้างระบบเติมน้ำบาดาลระดับตื้นผ่านบ่อทรายเก่า ที่บ้านคลองวัดไร่เหนือ ตำบลบางระกำ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง 2 แห่ง ใน 17 แห่ง ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลคัดเลือกที่จะจัดทำระบบเติมน้ำบาดาลระดับตื้น 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การเติมน้ำลงสู่ชั้นบาดาลแบบปราชญ์ชาวบ้านที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม คงจะต้องมีงานทางด้านวิชาการมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากน้ำใต้ดินกับบนผิวดินต้องมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ หากหาวิธีการนำน้ำไปเก็บไว้ในชั้นน้ำตื้นมากได้เท่าไร พี่น้องประชาชนก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้น


                                                                                                                                                                                                                                                           ที่มา ; กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

แกลเลอรี่