ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันคล้ายวันสถาปนา องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ครบรอบ ๒๒ ปี

วันคล้ายวันสถาปนา องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ครบรอบ ๒๒ ปี

วันคล้ายวันสถาปนา องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ครบรอบ ๒๒ ปี

            วันนี้ (15 สิงหาคม 2560) ณ สำนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 กรุงเทพมหานคร นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดประทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย และพนักงานที่เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติงาน และสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาดีเด่น ในการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ภายในองค์กร "WMA Awards” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 22 ปี องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)
           อนึ่ง ด้วยในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสีย ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการที่ต่อเนื่อง ที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา องค์การจัดการน้ำเสีย ได้เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างไว้แล้ว จำนวน 25 แห่ง ก่อสร้างบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 แห่ง เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
           ในการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสียในแต่ละพื้นที่ จะดำเนินการทั้งด้านเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย และการสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการน้ำเสียแก่ประชาชน เยาวชน รวมถึงการวางแนวทางการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ องค์การจัดการน้ำเสียให้ความสำคัญอย่างมากคือการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว กลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นอกจากนี้องค์การจัดการน้ำเสียยังได้พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มีการพัฒนาไปสู่ระบบดิจิตอล "ไทยแลนด์ 4.0” โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย บริเวณที่ตั้งสำนักงาน อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 เพื่อใช้ในการควบคุม กำกับการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

แกลเลอรี่