ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ 5 จังหวัด 34 เทศบาล ร่วมโครงการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ทส. ร่วมกับ 5 จังหวัด 34 เทศบาล ร่วมโครงการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ทส. ร่วมกับ 5 จังหวัด 34 เทศบาล ร่วมโครงการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และโครงการ “การพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กับ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 34 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยในวันนี้ (26 ธันวาคม 2562) นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ณ ห้องกินรี โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” จัดทำขึ้นเพื่อให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และเป็นแบบอย่างให้จังหวัดและเทศบาลอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ