ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ลงพื้นที่พบประชาชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

รมว.ทส. ลงพื้นที่พบประชาชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

รมว.ทส. ลงพื้นที่พบประชาชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

         เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดิน พร้อมรับฟังปัญหาจากราษฎรในเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติทับลาน มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานรัฐกับรัฐ และรัฐกับราษฎร จึงแบ่งการแก้ปัญหาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
          ๑. กลุ่มที่อยู่เดิมและปฏิบัติตามกติกา 
          ๒. กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่และมีการเปลี่ยนมือ ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกจึงต้องแก้ไขเป็นรายๆไป 
          ๓. กลุ่มผิดกฎหมาย 
          โดยให้ยึดหลักการปฏิบัติ ๓ หลัก คือ 
           - หลักตามกฎหมาย 
           - ตามความเป็นอยู่ราษฎร 
           - และตามความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไม้ อนึ่งในการแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มที่ (๑) ขณะนี้ทางรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ดำเนินการแก้ไขปัญหา คือ 
          กรณีที่ ๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุง พรบ.อุทยานฯ 2504 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกฤษฎีกาโดยมีมาตราที่สำคัญคือให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอำนาจสามารถอนุญาตให้ราษฏรใช้ประโยชน์พื้นที่อุทยานฯได้ คาดว่าจะเสร็จภายใน 6-8 เดือน ตาม Road Map ของรัฐบาลชุดนี้ 
          กรณีที่ ๒ หากมีปัญหากับ พรบ. อุทยานฯ ดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็จะแก้ไขปัญหาโดยการเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯให้กลับเป็นป่าสงวนฯ แล้วนำมาจัดเป็นพื้นที่ คทช.ให้แก่ประชาชนต่อไป

 

แกลเลอรี่