Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส.ชูยุทธศาสตร์“ประชารัฐขจัดขยะทะเล”

ทส.ชูยุทธศาสตร์“ประชารัฐขจัดขยะทะเล”

ทส.ชูยุทธศาสตร์“ประชารัฐขจัดขยะทะเล”

             วันนี้ (1 ก.ย.60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขยะทะเลระดับประเทศ "ประชารัฐขจัดขยะทะเล” ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมมือกัน ระดมสมอง การร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ และ Roadmap และหาแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อก้าวไปสู่ทศวรรษใหม่แห่งการจัดการขยะทะเล โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทย มีระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ทำให้คนไทยมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการในการลดใช้วัสดุที่จะเป็นขยะที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชีวิต 
           ในโอกาสนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์และยุทธศาสตร์การจัดการขยะของประเทศไทย” โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพเรือ กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น เกษตรศาสตร์ จุฬาฯ มหิดล ธรรมศาสตร์ องค์กรด้านการวิจัยฯ หน่วยงานภาคเอกชน เครือข่ายบริษัทต่างๆ และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 170 คน ณ ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
           สืบเนื่องจากการที่มีผลงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2558 โดยใช้ข้อมูลปี 2553 ของ 192 ประเทศบ่งชี้ว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับ 6 ที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก ซึ่งแม้ว่าการกรมควบคุมมลพิษจะทำการคำนวณใหม่โดยใช้ข้อมูลจริงของประเทศ ทำให้อันดับของประเทศไทย ขยับจากอันดับ 6 เป็นอันดับที่ 12 ก็ตามแต่ข้อเท็จจริงก็คือ ประเทศไทยยังมีขยะอยู่ในทะเลเป็นปริมาณมาก ข้อมูลนี้ เป็นภาพสะท้อนของผลการดำเนินการที่ผ่านมา ว่าการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 
           "ขยะ” เป็นประเด็นปัญหาระดับประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหามาโดยตลอด อาทิ การใช้มาตรการการเกิดของเสียโดยหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ส่งเสริมการใช้ Green Product การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานที่เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน การรวมกลุ่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเอกชนร่วมดำเนินการ แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง "ประชารัฐ” รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกทุกรูปแบบ ในหลากหลายกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

 

แกลเลอรี่