ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. เปิดงาน "ประชารัฐร่วมใจ คนลำพูนไร้ขยะเปียก"

รมว.ทส. เปิดงาน "ประชารัฐร่วมใจ คนลำพูนไร้ขยะเปียก"

รมว.ทส. เปิดงาน "ประชารัฐร่วมใจ คนลำพูนไร้ขยะเปียก"

วันที่ 3 กันยายน 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน "ประกาศจังหวัดลำพูนปลอดขยะเปียก” จังหวัดแรกของประเทศไทย ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดลำพูน จากผลสำเร็จที่นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง "ประชารัฐ ” โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ มุ่งลดปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ โดยจังหวัดลำพูนที่มีปริมาณขยะทั้งหมด ประมาณ 140,000 ตัน/ปี หรือ 390 ตัน/วัน มีสัดส่วนของขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ ร้อยละ 35 หรือ 49,000 ตัน/ปี การทิ้งขยะเปียก รวมกับขยะประเภทอื่นๆ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย "ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง "ประชารัฐ ”
          จังหวัดลำพูนจึงได้กำหนดเป้าหมายเป็น "จังหวัดปลอดขยะเปียก” เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียกกำจัดในครัวเรือน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนจัดตั้งกองทุนผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อสมทบทุนโครงการในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเงินบริจาคจำนวน 180,908 บาท เพื่อเป็นกองทุนจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก จัดชื้อถังขยะเพื่อมอบให้กับ ทั้ง 8 อำเภอ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อปท. จำนวน 50 ครั้ง ครอบคลุมทุกตำบล โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กำหนดเป็นนโยบายจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ เป็นตัวอย่างในการใช้ถังกำจัดเศษอาหารและขยะย่อยสลาย โดยใช้จุลินทรีย์และสัตว์ในดินประจำบ้าน ขยายผลครอบคลุมทุกครัวเรือนหมู่บ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนถังกำจัดขยะเปียกหรือใช้วิธีอื่นๆที่เหมาะสม และประกาศเป็นตำบลปลอดขยะเปียกครบทุกตำบล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา รวมทั้งในอนาคตจะยกเลิกการจัดเก็บขยะเปียกจากทุกครัวเรือน
          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชื่นชมและให้กำลังใจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ จังหวัดลำพูน ที่สามารถส่งเสริมการคัดแยกขยะจากทุกครัวเรือน จนสามารถประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกได้ในวันนี้ โดยสามารถลดปริมาณขยะเปียก 30,000 ตันเศษ/ปี ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำเข้าระบบกำจัดที่ปลายทางลดลงมากกว่า ร้อยละ 5 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อให้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องต่อไป จากนั้นได้ลงนามในประกาศจังหวัดลำพูนปลอดขยะเปียก รวมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของจังหวัดลำพูน โครงการคนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ การสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส และเยี่ยมชมผลงานของหน่วยงาน เทศบาล อบต. หน่วยงานภาควิชาการ และภาคเอกชน ที่มานำเสนอผลการดำเนินงานในวันนี้ด้วย
 

แกลเลอรี่