ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เลขานุการ รมว.ทส. ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้เป็น Smart Zoo สวนสัตว์ระดับโลก

เลขานุการ รมว.ทส. ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้เป็น Smart Zoo สวนสัตว์ระดับโลก

เลขานุการ รมว.ทส. ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้เป็น Smart Zoo สวนสัตว์ระดับโลก  

             วันนี้ (3 มกราคม 2563) เวลา 16.00 น.    นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยมี นายสุเมธ กมลนรนารถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การสวนสัตว์ ให้การต้อนรับ โดยโอกาสนี้ เลขานุการ รมว.ทส ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานโดยให้มีการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชน และให้จัดระบบการจราจรไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อประชาชน
   ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ต่อประชาชนชาวไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10   ได้พระราชทานโฉนดที่ดิน คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ จำนวน 300 ไร่ ให้องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา  
    โดยความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนแบบโครงสร้าง โดยได้มุ่งเน้นสภาพแวดล้อม ความเป็นมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก มีแผนงานหลักในการดำเนินงาน 6 ด้าน คือ
           1. โครงการปรับปรุงสำนักงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ชั่วคราว) 
           2. โครงการจัดทำถนนลำลองและรั้ว (ชั่วคราว) รอบพื้นที่  
           3. โครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พระราชทานพื้นที่โครงการ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ 
           4. โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำเพื่อการขยายพันธุ์พืช 
           5. โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบสาธารณูปโภคสำหรับใช้ในพื้นที่โครงการ           
           6. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ในโครงการ
        สำหรับ แนวทางของการดำเนินงานสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทำงานขององค์การ  สวนสัตว์ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำและแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนา  จัดตั้งให้เป็นสวนสัตว์แห่งชาติขึ้น ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสวนสัตว์แห่งใหม่ ที่มุ่งเน้นงานด้านการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัย การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสำคัญและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รังสรรค์ให้เป็นสวนสัตว์ 4.0 ภายใต้แนวคิด “ชุบชีวิตทุ่งน้ำ” นำเสนอระบบนิเวศลุ่มน้ำ ชูสัตว์แทนไทย สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เป็นตัวแทนสวนสัตว์แห่งชาติในประเทศไทยในเวทีโลก ที่ออกแบบตามมาตรฐาน World Class Zoo ยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์ไทย คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ 
       การก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ มีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน คือ ระหว่างปี 2563 ถึงปี 2564 เป็นช่วงการออกแบบโครงสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และระหว่างปี 2565 - ปี 2569 เป็นช่วงการดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2570 โดยมีแนวคิดเพื่อให้เป็นสวนสัตว์ชั้นนำในระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้หลากหลายสาขา ซึ่งการวางโครงสร้างพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่ มีการจัด Landscape ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ภายใต้หลักการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ เพื่อให้สัตว์นานาชนิด  มีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงธรรมชาติตามหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังถือเป็นการรองรับให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในลำดับต้นๆของประเทศ ยังจะส่งผลเชิงบวกทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ   ของประเทศโดยรวมต่อไปในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง
สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การ    สวนสัตว์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่