ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสำหรับเอเชียและแปซิฟิกของเอสแคป ครั้งที่ ๗

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสำหรับเอเชียและแปซิฟิกของเอสแคป ครั้งที่ ๗

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสำหรับเอเชียและแปซิฟิกของเอสแคป ครั้งที่ ๗

 

          นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสำหรับเอเชียและแปซิฟิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ เอสแคป (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) ครั้งที่ ๗ (Senior Officials meeting of the Seventh Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and Pacific: MCED7) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม คือ "Towards a resource efficient Asia-Pacific region” มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินการตามผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาฯ ของเอสแคป ครั้งที่ ๖ และเสนอแนวทางสำหรับแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในเวทีสหประชาชาติ 
            ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารเอสแคป และเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิกเอสแคป ๕๓ ประเทศ พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมการประชุมตระหนักถึงผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และการเพิ่มสูงขึ้นของมาตรฐานการดำรงชีพของประชาชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาค และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหวังว่าผลลัพธ์จากการประชุมจะนำไปสู่แนวทางและโอกาสที่ท้าทายของการวางแนวนโยบายตามภารกิจของเอสแคป เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ คือ (ร่าง) ปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Draft ministerial declaration on environment and development for Asia and the Pacific) ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค โดยจะมีการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แสดงความหวังที่จะให้องค์กรของสหประชาชาติที่มีภารกิจงานด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการประสานความร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานและนำไปสู่ผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป
 

 

แกลเลอรี่