ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมกับ NIDA พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทส.ร่วมกับ NIDA พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทส.ร่วมกับ NIDA พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

        วันนี้ (6 กันยายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้และความสามารถด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นความร่วมมือในการทำวิจัย และงานวิชาการด้านอื่น ๆ ซึ่งในการลงนามดังกล่าว มี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ลงนามร่วมกันในบันทึกความร่วมมือ โดยมีนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และ รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิบุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 201 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีขอบเขตความร่วมมือฯ ที่ทั้งสองหน่วยงานจะดำเนินการร่วมกัน ดังนี้ 
            1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะให้การสนับสนุนบุคลาการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นกรณีพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และระเบียบข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อาจพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี 
            2. กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงวิชาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นต้น 
            3. ส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย บริการทางวิชาการ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
            4. ให้ร่วมมือในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์พิเศษ การเป็นที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา และหลักสูตรของคณะกรรมการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 

แกลเลอรี่