ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจ 3 เรื่อง ดังนี้


          วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจ 3 เรื่อง ดังนี้
          1. คณะกรรมการ UNESCO” ลงพื้นที่ตรวจประเมินอุทยานธรณีสตูล เตรียมความพร้อมสู่อุทยานธรณีระดับโลก
            การลงพื้นที่ตรวจประเมินอุทยานธรณีสตูลจากคณะกรรมการ UNESCO เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ พื้นที่อุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูล โดยมี Prof.Artur Sa จากประเทศโปรตุเกส และ Mr.Li Wei จากประเทศจีน เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน สตูล พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมนำคณะลงพื้นที่ อาทิ ถ้ำเลสเตโกดอน ไร่ฉิมเมล่อน เขานุ้ย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ และปันหยาบาติก โดยท่าทีของผู้ประเมินมีความพึงพอใจที่ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของอุทยานธรณีสตูลเป็นจำนวนมาก สำหรับผลการประเมิน จะได้ทราบอย่างเป็นทางการในปลายปีนี้
            สำหรับพื้นที่อุทยานธรณีสตูลแห่งนี้ กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการสำรวจแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล ทุ่งหว้า มะนัง และละงู เป็นพื้นที่นำร่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่แหล่งธรณีวิทยาแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา และศึกษาแนวทางการพัฒนาไปสู่ "การจัดตั้งอุทยานธรณี” โดยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นอุทยานธรณี โดยเฉพาะแหล่งธรณีวิทยาลายแหล่ง มีคุณค่าทางวิชาการในระดับโลก นอกจากนี้ยังพบแหล่งธรณีวิทยาสัณฐานที่มีความหลากหลาย สวยงาม และแปลกตา เหมาะกับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้จังหวัดสตูลยังมีแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีที่สำคัญ รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นอีกด้วย
            ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง และถ่ายทอดความรู้ด้านธรณีวิทยาไปสู่คนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) และกรมทรัพยากรธรณีได้ยกระดับให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา
          2. การประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 17 (17TH Flora of Thailand Conference) ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2560
            การประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 17 (17TH Flora of Thailand Conference) จะจัดขึ้นที่โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 20 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการศึกษาพรรณไม้วงศ์ต่างๆ ของประเทศไทย รายงานการค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า ๒๐ ชนิด ทราบระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ และริเริ่มจัดทำพรรณพฤกษชาติประเทศไทยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e–flora of Thailand เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า มีความก้าวหน้าด้านพรรณพฤกษชาติมากที่สุดประเทศหนึ่ง เป็นการตอบสนองต่ออนุสัญญานานาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ CBD และเป็นการกระชับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทางพฤกษศาสตร์ของไทยและสถาบันทางพฤกษศาสตร์จากทั่วโลก โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกศาสตร์ระดับโลกมาบรรยายพิเศษ 3 คน มีผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย 67 คน และนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 62 คน พร้อมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ และจะนำผู้เข้าประชุมไปทัศนศึกษาที่เขาหงอนนาคอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี อีกทั้งการมอบโล่รางวัลให้แก่นักพฤกศาสตร์อาวุโสที่ช่วยเหลือโครงการมาอย่างยาวนาน 3 คน และมอบรางวัลแก่ผู้เสนอผลงานยอดเยี่ยมด้านต่างๆ
            ทั้งนี้ การจัดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 17 เป็นโครงการระยะยาว จัดขึ้นทุก 3 ปี หมุนเวียนระหว่างสถาบันที่เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ โดยการจัดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติประเทศไทย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพรรณพฤกศาสตร์ชาติประเทศไทย หรือ Flora of Thailand Project เพื่อให้ทราบจำนวนทรัพยากรพรรณพืชที่พบในประเทศไทย และจัดทำหนังสือ Flora of Thailand พิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยจัดการการประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง คือ
            - ครั้งที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2545 จัดที่หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม
            - ครั้งที่ 15 เมื่อ พ.ศ. 2554 จัดที่โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
          3. การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560
            กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ประกอบด้วยผู้แทนจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2) กรมป่าไม้ 3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4) องค์การอุตสาหกรรมการป่าไม้ 5) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อให้ป่าไม้ของประเทศยังคงอยู่และเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนในประเทศต่อไป โดยมีหัวข้อหลักในการประชุม คือ "รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา” เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน ประชาชน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจด้านการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน
            ทั้งนี้ การประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานด้านวิชาการป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งภาคนิทรรศการและโปสเตอร์ ในหัวข้อ "รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อม อีกทั้งการนำเสนอผลงานภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ผลงานวิชาการของนักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมาเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สืบสานปณิธานพ่อ สืบต่อการพัฒนาป่าไม้ไทย” ในเวลา 9.00 น. อีกด้วย

แกลเลอรี่