ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 9 (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 9 (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล