Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนพื้นฐานโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (CBFCM) โดยนำร่องในพื้นที่ชุมชน 4 ลุ่มน้ำ ร่วมอนุรักษ์และสร้างแรงจูงใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนพื้นฐานโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (CBFCM) โดยนำร่องในพื้นที่ชุมชน 4 ลุ่มน้ำ ร่วมอนุรักษ์และสร้างแรงจูงใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนพื้นฐานโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (CBFCM) โดยนำร่องในพื้นที่ชุมชน 4 ลุ่มน้ำ ร่วมอนุรักษ์และสร้างแรงจูงใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
         วันนี้ (21 สิงหาคม 2560) ณ ห้องบอลรูมซี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนพื้นฐานโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (Integrated Community-based Forest and Catchment Management through an Ecosystem Service Approach : CBFCM) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ภาคเอกชนที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ของโครงการในพื้นที่นำร่อง 4 ภูมิภาค ได้แก่
         1) พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่ตัวแทน บ้านแม่แมะ บ้านแม่ในพัฒนา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระบบนิเวศบริการที่สำคัญ คือ ปริมาณและคุณภาพน้ำ 
         2) พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร โดยพื้นที่ตัวแทน คลองพิทยาลงกรณ์ ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม และตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระบบนิเวศบริการที่สำคัญ คือ คุณภาพน้ำและสัตว์น้ำวัยอ่อน
         3) พื้นที่ลุ่มน้ำเซบาย จังหวัดอุบลราชธานี โดยพื้นที่ตัวแทน ชุมชนบ้านวังอ้อวังถ้ำ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระบบนิเวศบริการที่สำคัญ คือ ความมั่นคงทางอาหาร คุณค่าทางนันทนาการและวัฒนธรรม 
        4) พื้นที่ลุ่มน้ำเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพื้นที่ตัวแทน ชุมชนในวก – สวนนัด หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบนิเวศบริการที่สำคัญ คือ สัตว์ทะเลชายฝั่ง 
         การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
         - การนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ 
         - การเปิดเวทีเสวนาการถอดบทเรียน ประสบการณ์ และความสำเร็จการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES) ของภาครัฐ ภาคเอกชน และการนำไปสู่การปฏิบัติในท้องถิ่นชุมชน 
         - การจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางของโครงการฯ 
         - การกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้ PES 
         อนึ่ง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (Integrated Community-based Forest and Catchment Management through an Ecosystem Service Approach : CBFCM) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ระยะดำเนินการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) โดยจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยประยุกต์ใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES) และสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

แกลเลอรี่