ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมสัมมนาประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว ซึ่งมีทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชายหาดท่องเที่ยวเมืองพัทยาซึ่งถูกเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบในการดำเนินการ 
            ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชายหาดท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
            1. รู้และเข้าใจปัญหา 
            2. เมื่อเข้าใจปัญหาแล้วจึงแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
            3. เมื่อรู้วิธีการแก้ไขแล้วให้ลงมือทำ 
            4. เมื่อทำแล้ว พิจารณาว่าทำมากพอหรือไม่ เช่น ทำอย่างไรจึงจะนำน้ำเสียกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีก หรือ การผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ 
            ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นสำคัญประกอบกับความเข้มแข็งของท้องถิ่น อีกทั้งควรมีการเพิ่มศักยภาพหรือความรู้ความเข้าใจให้กับท้องถิ่น ตลอดจน องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาโดยมองปัญหาในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งจะต้องทำงานประสานกัน แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 
            1. ระดับชุมชน 
            2. ระดับท้องถิ่น 
            3. ระดับประเทศ 
            การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ชุมชน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมมีการเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการเรื่องประชารัฐ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว, การบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และปัญหาที่พบ รวมถึงข้อควรรู้สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนกิจกรรมคลีนิคสิ่งแวดล้อม

 

แกลเลอรี่