ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ ศธ. ลงนาม MOU โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า Scout Ranger“ดึงเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หวังปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ”

ทส. ร่วมกับ ศธ. ลงนาม MOU โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า Scout Ranger“ดึงเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หวังปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ”

ทส. ร่วมกับ ศธ. ลงนาม MOU โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า Scout Ranger“ดึงเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หวังปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ”

            วันนี้ (8 กันยายน 2560) เวลา 11.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิทักษ์ รักษาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง สร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองในการส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) และดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เยาวชน และประชาชน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อส่วนรวม ในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งกองลูกเสือพิทักษ์ป่า สร้างเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครอง และเขตกันชนทั่วประเทศ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ศักดิ์สิทธิ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวแสดงความยินดีในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ โดยกล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมิใจที่ได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมในกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้นอยากเรียนลูกหลาน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าต้องทำความเข้าใจว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืออะไร "ทรัพยากรธรรมชาติคือมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน ที่บรรพบุรุษไทยได้เอาเลือดเนื้อ เอาชีวิตเข้าปกป้องรักษา จนมาถึงพวกเราในวันนี้” จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องดูแลรักษามรดกอันล้ำค่านี้ เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานไทยในอนาคต รัฐบาลภายใต้แกนนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในระยะ 20 ปี คนไทยในวันนี้ต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ว่าในปี พ.ศ. 2579 เราจะมีสภาพทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัด แต่โดยสรุปแล้วเป้าหมายที่จะเราสร้าง เราจะมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน ป่าในเมือง ป่าชายเลน จำนวนสัดส่วนเท่าไหร่นั้น จะไม่มีโอกาสสำเร็จเลยถ้าเราทำงานเพียงแต่ภาครัฐอย่างเดียว สิ่งสำคัญที่สุดของความสำเร็จคือการสร้างเครือข่ายที่จะร่วมดูแลรักษาป่าเคียงคู่ไปกับส่วนราชการ เครือข่ายลูกเสือก็เป็นเครือข่ายที่มีความสำคัญยิ่ง วันนี้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ หลาน ๆ ลูกเสือ ได้มีโอกาสเข้าไปฝึกหัดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่ป่าไม้ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ และเป็นเจ้าของรักษาต่อไปในอนาคต โดยเราจะมีเครือข่าย ลูกเสือ เนตรนารี มาเป็นสมาชิกร่วมพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป
         สำหรับการดำเนินงานของลูกเสือพิทักษ์ป่าแต่ละคนจะเริ่มกิจกรรมหรือโครงการด้านการอนุรักษ์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ รณรงค์ไม่ล่าสัตว์ป่าร่วมกับชุมชน รณรงค์การป้องกันไฟป่า ในชุมชนที่อยู่ในหรือติดกับพื้นที่คุ้มครอง การร่วมกันสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ การบำเพ็ญประโยชน์ และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติ โดยเป้าหมายการ ดำเนินการโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า จะมีครูลูกเสือพิทักษ์ป่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน ในอุทยานแห่งชาติ 154 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างลูกเสือพิทักษ์ป่า และมีลูกเสือพิทักษ์ป่า จำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน ประกอบกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองและร่วมปลูกต้นไม้ 2,000,000 ต้น ในระยะเวลา 5 ปี อนึ่ง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว สืบเนื่องจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปสวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 และได้เล็งเห็นศักยภาพของเยาวชนโดยเฉพาะลูกเสือ เนตรนารี ที่มีพลังในการสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ อีกทั้ง จำนวนลูกเสือ เนตรนารี ในประเทศไทย มีมากกว่า 2,200,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึง ลูกเสือ เนตรนารี จำนวนประมาณ 600,000 คน ในรัศมี 10 กิโลเมตร รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จึงได้เกิดแนวคิดโครงการ "ลูกเสือพิทักษ์ป่า” ขึ้น

 

แกลเลอรี่