ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

5 หน่วยงานในสังกัด ทส. คว้า รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560

5 หน่วยงานในสังกัด ทส. คว้า รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560

5 หน่วยงานในสังกัด ทส. คว้า รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560

            วันนี้ (11 กันยายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ รับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA) ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ 
                1. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
                    ระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 
                   - โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอย 
สุเทพ – ปุย และพื้นที่โดยรอบ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                  - โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
                   ระดับชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 
                   - โครงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   - โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดน่าน โดยกรมป่าไม้ 
               2. สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 
                  - โครงการพัฒนางานด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งสู่ความยั่งยืนด้านการเกษตร โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
             ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐดังกล่าว มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
มอบรางวัล โดยในโอกาสนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย 
นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสมชัย มาเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้แทนจากกรมป่าไม้ เข้ารับรางวัล ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 
              อนึ่ง รางวัลเลิศรัฐ คือ รางวัลแห่งเกียรติยศที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการ 
จนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

แกลเลอรี่