ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14

               พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๔ (14th ASEAN Ministerial Meeting on Environment: 14th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยได้ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๘ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงที่เน้นย้ำถึง ความร่วมมือในการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงเล็งเห็นความสำคัญของประชารัฐในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และความพยายามของประเทศไทยที่ผลักดันการแก้ไขปัญหาหมอกควันผ่านแผนงานที่สำคัญ อาทิ โรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน แผนปฏิบัติการเชียงราย และแผนจัดการป่าพรุอาเซียนอย่างยั่งยืน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน (Haze-Free ASEAN) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้การรับรองเอกสารที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียน ได้แก่ แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ASEAN-China Environmental Cooperation Action Plan 2016-2020) และแผนดำเนินงานอาเซียน-สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ASEAN-UN Action Plan on Environment and Climate Change 2017-2020) ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและองค์การสหประชาชาติต่อไป 
            นอกจากนี้ มีพิธีมอบรางวัลสิ่งแวดล้อมเมืองอาเซียนยั่งยืนในระหว่างการประชุม ซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลดังกล่าว และในประเภทแข่งขัน (Certificate of Recognition) สำหรับเมืองขนาดเล็ก ด้านอากาศได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น ด้านน้ำได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต และด้านขยะและพื้นที่สีเขียวได้แก่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และในโอกาสนี้ได้หารือทวิภาคีกับ H.E. Mr. Tadahiko Ito ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในการดำเนินความร่วมมือร่วมกันต่อไปในด้านกลไกเครดิตร่วม (Joint Credit Mechanism: JCM) การจัดการคุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมถึงการพัฒนาบันทึกความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Memorandum of Cooperation: MOC) เพื่อขยายความร่วมมือในการจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะและของเสีย เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และประเด็นท้าทายอื่นๆ ที่เห็นพ้องร่วมกัน

 

แกลเลอรี่