ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจ 3 เรื่อง ดังนี้

วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจ 3 เรื่อง ดังนี้
   วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจ 3 เรื่อง ดังนี้
 
     ๑) งานรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯกำหนดจัดงาน "รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร” ขึ้น ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดี ความเสียสละ และเชิดชูเกียรติแด่ สืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้คุณค่า ความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในฐานะที่ผืนป่าแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สืบไป
     ส่วนกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาภักดี และกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและการจัดการพื้นที่เพื่อสัตว์ป่า เป็นต้น นิทรรศการภาพถ่ายชีวิตไพรห้วยขาแข้ง เวทีประชุมเครือข่ายชุมชน เวทีเสวนาเปิดมุมมองการทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแสดงดนตรี พิธีจุดเทียนรำลึก การทำบุญเลี้ยงพระและร่วมถวายสังฆทาน พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย และพิธีวางหรีดรำลึก ณ รูปปั้น สืบ นาคะเสถียร
 
     ๒) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป้าหมายของการดำเนินการดังกล่าวนั้น กรมอุทยานแห่งชาติฯได้วางแนวทาง ดังนี้ คือ
       ๑. มีครูลูกเสือพิทักษ์ป่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน ในอุทยานแห่งชาติ 154 แห่ง ทั่วประเทศเพื่อสร้างลูกเสือพิทักษ์ป่า
       ๒. ลูกเสือพิทักษ์ป่า จำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน ประกอบกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง
       ๓. ลูกเสือพิทักษ์ป่า จำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน ร่วมปลูกต้นไม้ 2,000,000 ต้น ในระยะเวลา 5 ปี
     โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวฯ หวังให้ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนและประชาชน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ รณรงค์ไม่ล่าสัตว์ป่าร่วมกับชุมชน รณรงค์การป้องกันไฟป่าในชุมชนที่อยู่ในหรือติดกับพื้นที่คุ้มครอง การร่วมกันสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ การบำเพ็ญประโยชน์และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งยังเพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองในการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) พร้อมทั้งการจัดตั้งกองลูกเสือพิทักษ์ป่าและสร้างเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองและเขตกันชนทั่วประเทศ
 
     ๓) พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(อบก.) กำหนดจัดงาน"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กทม. ซึ่งในปี ๒๕๖๐ โดยมีการมอบประกาศนียบัตรจากโครงการต่างๆ ดังนี้
       ๑. กิจกรรมชดเชยคาร์บอน ซึ่งมีผู้ผ่านการรับรองประเภทองค์กร ๑๒ บริษัท ประเภทผลิตภัณฑ์ ๕ ผลิตภัณฑ์ จาก ๓ บริษัท เป็นต้น
       ๒. โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานแล้ว ๒๘ แห่ง นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวด โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติที่ดีด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 

แกลเลอรี่