ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ดร.คณิต แวงวาสิต รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น กล่าวว่าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์สาขา ที่สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.คณิต แวงวาสิต รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น กล่าวว่าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์สาขา ที่สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เชิญสัมผัสพรรณไม้ในทุ่งพึงพืด และชมเครือศักดิ์สุวรรณพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก 

          ดร.คณิต แวงวาสิต รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น กล่าวว่าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์สาขา ที่สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมพรรณไม้เพื่อการวิจัยและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการรวบรวมพรรณไม้ประจำถิ่นและข้อมูลพรรณพืชของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์ทดลอง สาธิตและวิจัยพืชเศรษฐกิจและพืชทนเค็ม อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศทุ่งพึงพืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
 
          สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ได้ดำเนินการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ พันธุ์ไม้น้ำ พันธุ์ไม้พื้นเมือง และพันธุ์ปาล์ม เพื่อนำมาอนุรักษ์ สาธิตและวิจัยพืชเศรษฐกิจและพืชทนเค็ม โดยร่วมมือกับนักวิจัยจากสถาบันในภูมิภาค และมีการรวบรวมข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะบริเวณทุ่งพึงพืด เช่น พืชผิวน้ำ พืชลอยตัวใต้ผิวน้ำ พืชพื้นน้ำ พืชครึ่งบกครึ่งน้ำ และพืชริมฝั่ง อาทิ แหนแดง แพงพวยน้ำ ตับเต่าใหญ่ แวง แห้ว กกก้ามกุ้ง ตีนตุ๊กแก บัวผัน บัวหลวง เป็นต้น และได้มีการรวบรวมพรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์มากมาย มาจัดแสดงไว้ในโรงเรือน อาทิ เรือนรวบรวมกล้วยไม้ เรือนพืชสมุนไพรไทย เรือนพืชทนแล้ง แปลงชวนชม เรือนอนุบาลพันธุ์ไม้ไทย
 
          ปัจจุบัน สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ได้นำต้นเสี้ยวกำมะหยี่ หรือ เครือศักดิ์สุวรรณ ที่จัดว่าเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก นำมาปลูกไว้ภายในสวนเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าชม พืชชนิดนี้แต่เดิมเคยเรียกง่ายๆ ตามลักษณะของใบและฝัก คือใบจะมีลักษณะคล้ายกันกับใบเสี้ยวและฝักมีลักษณะมีขนนุ่ม คล้ายกำมะหยี่ จึงเรียกว่า เสี้ยวกำมะหยี่ ต่อมาได้ตั้งชื่อใหม่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ ศาสตราจารย์ ไค ลาร์เซน (Professor Kai Larsen) นักพฤกษศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ที่เป็นผู้ก่อตั้งโครงการพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย และภรรยา คืออาจารย์ สุพีร์ ศักดิ์สุวรรณ ลาร์เซน โดยนำนามสกุล ของอาจารย์สุพีร์ มาเป็นชื่อของพรรณไม้ชนิดนี้ เรียกว่า "เครือศักดิ์สุวรรณ” และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phanera larseniana Chantaranothai, Mattapha & Wangwasit
 
          นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการวิถีชีวิตพื้นบ้านของภาคอีสาน แปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก เขาวงกต เส้นทางเดินชมธรรมชาติและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านพืชที่น่าสนใจอีกมากมาย อีกทั้งยังได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในภูมิภาค รวมทั้งให้ความรู้แก่ชุมชนในท้องถิ่นในละแวกใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน
 
          ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมสนุกสนานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตกับกิจกรรมดีๆ มากมายภายในทุ่งพึงพืด ณ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 043-210157 โทรสาร 043-210707

แกลเลอรี่