ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พลเอก ประวิตร หนุนแก่งกระจานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

พลเอก ประวิตร หนุนแก่งกระจานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
       วันนี้ (15 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
       พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวสนับสนุนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก เนื่องจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นเป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
      นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ตามที่ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) เอกสารเพิ่มเติมการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแล้ว และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 44 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 โดยหากพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กุยบุรี เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจะนับเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 6 ของราชอาณาจักรไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่ 3 ของราชอาณาจักรไทย
       การนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะเป็นการสร้างความภูมิใจ ความรัก ความหวงแหน ต่อแหล่งมรดกของท้องถิ่นนั้นๆ แล้ว ยังทำให้ต่างชาติรู้จักและสนใจแหล่งท่องเที่ยวของไทยในฐานะมรดกโลกเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ และการจ้างงานในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายเพื่อการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้คงอยู่และส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป

แกลเลอรี่