ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (7 ก.ค. 60) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์คือ

วันนี้ (7 ก.ค. 60) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์คือ

          วันนี้ (7 ก.ค. 60) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์คือ
          - ชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินผลส่วนราชการ ประจำปี 2561
          - การนำเสนอแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สกบ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) เพื่อตอบสนองการทำงานให้ส่งผลต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          - การพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดระดับ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ ทองเบ็ญญ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอดิศร นุชดำรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม เมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่