ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์ และกรมทรัพยากรธรณี ร่วมแถลงข่าว การเปิดเข้าชมสวนสัตว์สมัยใหม่ "Forest of Asia” ซึ่งเป็นแหล่งรวมสัตว์หายากที่มีถิ่นอาศัยในพื้นที่ป่าของทวีปเอเชีย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์ และกรมทรัพยากรธรณี ร่วมแถลงข่าว การเปิดเข้าชมสวนสัตว์สมัยใหม่ "Forest of Asia” ซึ่งเป็นแหล่งรวมสัตว์หายากที่มีถิ่นอาศัยในพื้นที่ป่าของทวีปเอเชีย

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์ และกรมทรัพยากรธรณี ร่วมแถลงข่าว การเปิดเข้าชมสวนสัตว์สมัยใหม่ "Forest of Asia” ซึ่งเป็นแหล่งรวมสัตว์หายากที่มีถิ่นอาศัยในพื้นที่ป่าของทวีปเอเชีย หวังยกระดับสู่มาตรฐานสากล สร้างฐานการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในขณะเดียวกันกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยถึงการจัดงาน "มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้ (14 กันยายน 2560) นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และนายสมหมาย เตชวาล โฆษกประจำกรมทรัพยากรธรณี ร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี จัดส่วนแสดงแห่งใหม่ "Forest Of Asia” เนื่องจากเป็นสวนสัตว์ที่มีความพร้อมและศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน และยังเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการสวนสัตว์และสัตว์ป่าเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ภายในส่วนแสดงแห่งใหม่แห่งนี้ ได้นำความรู้เรื่องป่าและสัตว์ป่ามาแสดงในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับสาระความรู้ และเกิดความตระหนักในการรักษาป่า และสัตว์ป่าไปพร้อมกัน โดยในพื้นที่ดังกล่าวมีสัตว์ที่นำมาจัดแสดง จำนวน 45 ตัว จากสัตว์ป่า 13 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ค่างห้าสี 8 ตัว พญากระรอกดำ 2 ตัว เลียงผาแข้งแดง 2 ตัว หมาไม้ 2 ตัว ไก่ฟ้าพญาลอ 2 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 2 ตัว เก้งธรรมดา และเก้งเผือก 3 ตัว ไก่ฟ้า 2 ตัว จระเข้ 6 ตัว และตะโขงจำนวน 6 ตัว 
             นอกจากนี้ ยังมีส่วนแสดงที่เป็นไฮไลท์ คือ Elephant Learning Station หรือ ส่วนแสดงช้างว่ายน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนแสดงสัตว์ที่สมบูรณ์แบบมากอีกแห่งหนึ่งเทียบเท่าในระดับโลก เพราะมีสระน้ำขนาดใหญ่ สูงกว่า 4 เมตร กว้างกว่า 30 เมตร สร้างตามรูปแบบมาตรฐานสากล คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ให้สามารถอยู่ในส่วนเลี้ยงได้อย่างมีความสุขมากที่สุด อีกทั้งผู้ชมสามารถเห็นอิริยาบถของช้างในมุมมองใต้น้ำ ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
              ด้านกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรธรณี กำหนดจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 รวม5 วัน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดนิทรรศการและกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาตามแหล่ง ธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อีกทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดการหวงแหนอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบในการจัดงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
              ส่วนของกิจกรรม ประกอบด้วย 
               1) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยหุ่นจำลอง แบบจำลอง สร้างเป็นกิจกรรมให้ความเพลิดเพลิน กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               2) กิจกรรมเปิดตัวไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ทั้ง 9 สายพันธุ์ ของไทย ในรูปแบบของสวนดึกดำบรรพ์พร้อมด้วยหุ่นจำลองไดโนเสาร์ที่มีการค้นพบจากแหล่งต่างๆ ของไทย 
               ส่วนของนิทรรศการ ประกอบด้วย 
               1) นิทรรศการ "ทรัพยากรธรณีไทยใต้ร่มพระบารมี” โดยจัดแสดงภาพพร้อมด้วยเนื้อหาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชวงศ์จักกรีที่มีต่องานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียรูปแบบใหม่ 
              2) นิทรรศการ "อุทยานธรณี” ให้ความรู้และความเพลิดเพลินเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวิชาการตามแหล่งธรณีวิทยา เช่น อุทยานธรณีจังหวัดสตูล และ อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานธรณีขอนแก่น และอุทยานธรณีอื่นๆ ที่น่าสนใจโดยนำเสนอถึงความเป็นมาของอุทยานธรณี ความโดดเด่น และความแตกต่างของอุทยานธรณีกับอุทยานทั่วไป โดยนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียรูปแบบใหม่ 
              3) นิทรรศการ "ไดโนเสาร์ไทย” เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย การกำเนิด การสูญพันธุ์ การค้นพบ โดยนำเสนอในรูปแบบของสื่อผสมผสานมัลติมีเดีย 
              4) นิทรรศการ "พิพิธภัณฑ์ธรณีไทย” ทั้ง ๗ แห่ง นำเสนอเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละพิพิธภัณฑ์ โดยนำเสนอในรูปแบบของสื่อผสมผสานมัลติมีเดีย

แกลเลอรี่