ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วราวุธ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วราวุธ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุม คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๕.๑๕ น. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงผลการประชุมดังกล่าว สรุปดังนี้

๑. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๔ เรื่อง

        ๑.๑ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

        ๑.๒ ความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)

        ๑.๓ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)

        ๑.๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ

        ที่ประชุมรับทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการ คทช. เสนอ

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา

        .๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. จำนวน 9 คณะ รวมทั้งองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของ คทช. โดยมีคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย

             ๑) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

             ๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน

             ๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

             ๔) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)

             ๕) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

             ๖) คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

             ๗) คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

             ๘) คณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน

             ๙) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (Onemap)

        .๒ ข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และกรอบอัตรากำลัง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และการเพิ่มอัตรากำลัง
ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจของ คทช.

        .๓ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านปางมะโอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่และให้กรมป่าไม้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

        ๒.๔ ที่ประชุมเห็นชอบการขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ นำเสนอความเห็นของ คทช. ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓. เรื่องอื่น ๆ

          ที่ประชุมรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มสมัชชาคนจน และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

แกลเลอรี่