ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560

ทส. จัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560

ทส. จัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560

         วันนี้ (19 กันยายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) จัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เชิดชูผลงานและตัวอย่างที่ดีขององค์กรไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชนในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ซึ่งเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ
          งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ และมีผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งในปี 2560 มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณกว่า 300 องค์กรสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 2.7 ล้านตันคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่า
          ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
              · การมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล ชุมชน องค์กรและผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน
              · การแถลงข่าวความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2560
              · การเสวนาถึงบทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่อการลดก๊าซเรือนกระจก
              · นิทรรศการ "เลือกทางเดินแห่งอนาคต” โดยการจำลองทางเลือก 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 หากยังมีวิถีชีวิตอย่างปัจจุบันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างต่อประเทศไทย และ ทางที่ 2 การมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ด้วยการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก
              · การแสดงผลงานของผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน โดยนำผลงาน สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆมาแสดง

 

แกลเลอรี่