ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศและการเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับพิธีการทางการทูตด้านมารยาททางสังคมสากล

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศและการเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับพิธีการทางการทูตด้านมารยาททางสังคมสากล

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศและการเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับพิธีการทางการทูตด้านมารยาททางสังคมสากล

         วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศและการเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับพิธีการทางการทูตด้านมารยาททางสังคมสากล” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกล่าวมอบนโยบายการดำเนินภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
          ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบภารกิจการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดการบูรณาการจัดทำท่าทีสำหรับใช้ในการเจรจา เพื่อปกป้องรักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีระดับโลกต่างๆ รวมถึง การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศตามพันธกรณี และอนุสัญญาที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคี โดยรับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ รองอธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ "การเข้าร่วมประชุมและเจรจาระหว่างประเทศ” ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒” ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในหัวข้อ "การค้าและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์” และผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ "การจัดทำท่าทีการเจรจาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ต้องคำนึงถึง” ร่วมอภิปรายให้ความรู้ถึงแนวทางในการเตรียมการด้านสารัตถะ และการจัดท่าทีการเจรจาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับนานาชาติ รวมถึงท่านอดีตเอกอัครราชทูต มาให้ความรู้ด้านพิธีการทูต มารยาทสากล และการเลี้ยงรับรอง และผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง ซึ่งกิจกรรม
ทั้งหมดนี้ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระทรวงฯ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแบบพิธีการทูต เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการดำเนินงานด้านต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า ๑๐๐ คน

 

 

 

หัวข้อ


Download


PPT คุณมรกต ศรีสวัสดิ์
PPT ดร.วิศาล บุปผเวส
PPT ท่านทูตนนทศิริ บุรณศิริ
PPT ดร. รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์
PPT คูณชณกช ชสิธภนญ์
PPT รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
 
 

แกลเลอรี่