ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

จบแล้ว! นบทส. รุ่น 1 ทส. ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับสูง (นบทส.) รุ่นที่ 1

จบแล้ว! นบทส. รุ่น 1 ทส. ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับสูง (นบทส.) รุ่นที่ 1

จบแล้ว! นบทส. รุ่น 1 ทส. ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับสูง (นบทส.) รุ่นที่ 1

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีปิกการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบ.ทส.) รุ่นที่ 1 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปรธานมอบประกาศประกาศนียบัตร พร้อมกล่าวปิดการฝึกอบรมและมอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าว

วันนี้ (17 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบ.ทส.) รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นผู้บริหารอำนวยการระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 66 คน เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 17 มกราคม 2563 รวมระยะเวลากว่า 15 วัน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานเชิงรุก และสามารถนำไปสู่การบริหารงานในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหารงานในพื้นที่ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤติ

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรดังกล่าวและจะเป็นตัวอย่างสำหรับรุ่นต่อๆ ไป โดยได้ให้โอวาทว่า "การจะเป็นผู้นำที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นผู้ตามที่ดี การจะเป็นผู้พูดที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี"

แกลเลอรี่