ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ เจาะลึกรายกรม! ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วราวุธ เจาะลึกรายกรม! ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วราวุธ เจาะลึกรายกรม! ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังสรุปผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และเปิดโอกาสรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ภายในตึก

วันนี้ (17 มกราคม 2563) เวลา 14.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายนพดล  พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่อง

1) การประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การสื่อสารไปถึงประชาชน เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารในวันนี้ เป้าหมายจะต้องดึงกลุ่มเยาวชนให้มีความสนใจเข้ามาอยู่ในกระแสและติดตามข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการจะต้องมีความน่าสนใจและทันสมัย เข้าใจง่าย เพิ่มช่องทางใหม่ๆ ที่เยาวชนส่วนใหญ่ใช้สื่อสารกัน 

2) การดำเนินงานจะต้องมีการบูรณาการกันภายในหน่วยงาน ระหว่างสำนัก กอง ต่างๆ ผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการบูรณาการการดำเนินงาน ต้องรู้การบริหารงานของฝ่ายต่างๆ

3) การใช้งบประมาณ ขอให้เร่งใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เกิดการผลักดันเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และเตรียมการสำหรับงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2564 ด้วย

4) ตระหนักถึงเรื่องกฎหมาย บทบาท อำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เรื่องใดที่ควรผลักดัน ขอให้เสนอ

5) ให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพราะทุกโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวชื่นชมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องการดำเนินงาน Every Day Say No to Plastic Bags ที่ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โอกาสนี้ นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเสริมว่า ขอให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดทำปฏิทินการทำงานทุกๆ เดือน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบ การดำเนินงานเรื่องสีเขียวต่างๆ เรื่องคน เรื่องรถ มอเตอร์ไซค์ ขอให้พิจารณาดำเนินงานให้เป็นเรื่องสีเขียว รวมถึงการจัดเก็บและการสำรองข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น Data Center ข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอให้เน้นเรื่องกระบวนการสร้างการรับรู้เป็นสิ่งสำคัญ

 

แกลเลอรี่