ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิด "ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทส. เปิด "ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทส. เปิด "ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก " เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม"

               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงาน และให้เกียรติเป็นประธานเปิด "ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก " (Pollution Control Center Eastern Economic Corridor :PCEC) ณ อาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ และปล่อยคาราวานที่มีเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ของหน่วยตรวจสอบมลพิษฉุกเฉินและหน่วยปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี จากหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
            โดยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดตั้ง "ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ พร้อมให้คำปรึกษาและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งประสานและเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารเคมีอันตรายและมลพิษในสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center : EMCC) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการบูรณาการในการวางแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และขยายพื้นที่ในการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง จากเดิมเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยองให้ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อรองรับการลงทุนด้านต่างๆที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้

 

แกลเลอรี่