ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ทส. เปิดระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ทส. เปิดระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

            วันที่ 25 กันยายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดระบบการจัดการขยะ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับปริมาณขยะ ๘๐ ตันต่อวัน ของเทศบาลฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ที่ยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยเชิงกลและชีวภาพ (Mechanical and Biological Treatment: MBT) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการขยะ โดยอาศัยหลักการหมักในสภาวะมีอากาศ (๑๕-๓๐ วัน) ทำให้ขยะเสถียรภายในระยะเวลาอันสั้น ปราศจากกลิ่น และยังใช้พื้นที่น้อย นอกจากนี้ กระบวนการบำบัดด้วยวิธีดังกล่าวยังให้ผลพลอยได้เป็นสารปรับปรุงดิน (Soil Amendment) และเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของขยะ และสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานเป็นการสร้างรายได้คืนให้กับท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 
             ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการทำงานระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการเทศบาลเมืองศรีสะเกษ บ้านหนองสาด ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร. ฉัตรมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ดร. วิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ. ศรีสะเกษ ตลอดจน นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธี

 

แกลเลอรี่