ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมฝึกซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่าและจัดการเชื้อเพลิง

ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมฝึกซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่าและจัดการเชื้อเพลิง

ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมฝึกซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่าและจัดการเชื้อเพลิง
 
 วันนี้ (22 มกราคม 2563) นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่า และจัดการเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โดยโอกาสนี้ได้ชมการสาธิตการจําลองสถานการณ์การจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ และการซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่าในแต่ละระดับ จนถึงระดับวิกฤติ โดยมีการระดมสรรพกําลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนอากาศยานในการดับไฟป่า 
 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จัดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องที่อําเภอลานสัก อําเภอห้วยคต และอําเภอบ้านไร่ ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ไฟป่า ปี 2563 ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องลดจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่าให้เป็นศูนย์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563  โดยในการดำเนินงานได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่างๆ ในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในท้องที่อําเภอลานสัก อําเภอห้วยคต และอําเภอบ้านไร่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี กองอํานวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

แกลเลอรี่