ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ

ทส.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ

ทส.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ

    วันนี้ (30 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) เพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณากิจกรรมควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ สถาบัน ในส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 -16 ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคารกรมคุมคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่