ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.รุกให้อาคารภาครัฐเป็นต้นแบบจัดการน้ำเสีย

ทส.รุกให้อาคารภาครัฐเป็นต้นแบบจัดการน้ำเสีย

                                                                                      ทส.รุกให้อาคารภาครัฐเป็นต้นแบบจัดการน้ำเสีย
​      วันนี้ (5 ก.พ. 63) นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" พร้อมมอบนโยบายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและยกระดับคุณภาพน้ำ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
       นายนพดล กล่าวว่า อาคารบางประเภทและบางขนาดถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยหน่วยงานภาครัฐ เป็นหน่วยงานที่ประชาชนให้ความเชื่อถือและเชื่อมั่น จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนด เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจะมีกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง และให้คำแนะนำแนวทางการจัดการน้ำเสียพร้อมทั้งจัดอบรมให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค และศึกษาดูงานด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
      หน่วยงานราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียจะต้องมีนโยบาย มาตรการในการจัดการน้ำเสียและการประหยัดน้ำที่ชัดเจน มีคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ การระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานต้นแบบ ส่วนหน่วยงานที่ระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจะมีหนังสือแจ้งให้กำกับดูแลการจัดการน้ำเสียและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

แกลเลอรี่