ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส.ประชุมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                         ทส.ประชุมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     วันนี้ (5 ก.พ. 63) เวลา 13.30 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเจรจาตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 : Function base ประกอบด้วย ชื่อตัวชี้วัด น้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนนของกองกลาง จำนวน 3 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1.4 1.6 และ 1.7) ระหว่างผู้รับคำรับรอง (รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำกับ) กับผู้ทำคำรับรอง (ผู้อำนวยการกองกลาง) ร่วมกับ กพร.ทส. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่