ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

ทส. ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

                                                           ทส. ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา
           วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่ม ป.ย.ป.) นายอดิศร นุชดำรง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับ พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี) ที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
 ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตครอบครัว
 ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รับบาลดิจิทัล
 ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
 ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

แกลเลอรี่