ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ! มอบนโยบายกรมทรัพยากรน้ำ

วราวุธ! มอบนโยบายกรมทรัพยากรน้ำ

วราวุธ! มอบนโยบายกรมทรัพยากรน้ำ

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังสรุปการดำเนินงานจากผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ และได้ให้นโยบายในการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. หัวใจสำคัญที่สุด 2 ประการ ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 คือ การแก้ปัญหาภัยแล้ง และการเตรียมการรับมือวิกฤติน้ำท่วม แผนการดำเนินงานต้องชัดเจน รายละเอียดต้องพร้อม ข้อมูลจะต้องทันสถานการณ์ หลังได้รับงบประมาณ จะต้องดำเนินงานได้ทันที

2. การปรับโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำจะต้องชัดเจน มีศักยภาพอย่างไร กำลังคน เป็นสิ่งสำคัญ ต้องรักษากำลังคนเอาไว้ให้ได้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เร่งร่างทำกฎหมายขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำใหม่

3. งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 งบที่สำคัญที่สุดคืองบที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริต่างๆ จะต้องได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะโครงการหลวงทุกโครงการล้วนแล้วแต่ทำเพื่อแผ่นดินไทย เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทย

นอกจากนี้ นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้เสริมนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ขอให้ดูพื้นที่ให้ชัดเจน เอาแผนที่มาดู ขอให้จัดทำแผนที่สำหรับโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

2. งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ภาพรวม ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ได้ เช่น การแก้ปัญหาภัยแล้ง เพิ่มระบบนิเวศน์ งานเตรียมรับมือสภาพการเปลี่ยนแปลง (แล้ง/ท่วม) งานเตรียมเครื่องจักรกลในการสนับสนุน มีความจำเป็นทุกๆ เรื่อง

3. เรื่องการกระจายอำนาจ ขอให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด การดำเนินงานใดๆ ต้องแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกครั้ง ความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ต้องมี ทสจ. รับรู้ด้วย การทำงานต้องเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกคนต้องมาทำงานร่วมกัน ไม่มีแบ่งแยก ความเชื่อมโยงกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ต้องไปด้วยกัน

4. การยกระดับการทำงาน เรื่องโครงสร้างที่ชัดเจน ขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

5. ปัญหา ฝุ่นพิษ PM 2.5 ให้กรมทรัพยากรน้ำ ปรึกษากับจังหวัด จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาอย่างไร

6. ระบบกระจายน้ำ ต้องทำ แจก เจาะ จ่าย หัวใจคือ พี่น้องประชาชนต้องมีความสุข

7. โครงการหลวง โครงการพื้นที่สูง (ปกท.ทส. เป็นประธาน) โครงการทั้งหมดจะต้องได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เมขลา และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ภายในอาคารกรมทรัพยากรน้ำอีกด้วย

แกลเลอรี่