ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ครั้งที่ 2/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ครั้งที่ 2/2563

                                                                  ทส.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ครั้งที่ 2/2563

    วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณาทบทวนกิจกรรมควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังจากที่ได้มีการประชุมในครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขกระบวนงานที่นำมาควบคุมภายใน โดยพิจารณาภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 โดยมี ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ สถาบัน ในส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 -16 ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

แกลเลอรี่