ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมเข้ม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. ครั้งที่ 1/2563 พร้อมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ครั้งที่ 1/2563

ทส. ประชุมเข้ม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. ครั้งที่ 1/2563 พร้อมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ครั้งที่ 1/2563

ทส. ประชุมเข้ม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. ครั้งที่ 1/2563 พร้อมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ครั้งที่ 1/2563
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ครั้งที่ 1/2563 ในคราวเดียวกัน โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด
2. กรอบแนวทางการทำงานของคณะทำงาน 2 ชุด
 - การดำเนินงานกรณีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 - การดำเนินงานกรณีคดีความ 15 คดี
 - การดำเนินการ กรณี 66 กรณี
3. รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานตามติที่ประชุม ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563
4. การเสนอพื้นที่ต้นแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายในความร่วมมือระหว่าง ทส. กับ ขสป. (ในประเด็นการจัดทำข้อมูลประวัติชุมชน จัดทำแนวเขตที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม) 2 พื้นที่

แกลเลอรี่