Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปี

          (2ต.ค.60) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปี โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ร่วมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานพิธีสงฆ์ พร้อมทั้งผู้เข้ารับโล่เกียรติคุณ ประกาศเกียรติคุณ ผู้เข้ารับรางวัลโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ตัวแทนทายาทวีรชน ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้บริหารจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          การจัดงานวันสถาปนาคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปีว่า จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การร่วมรำลึกถึงวีรชนป่าไม้ที่ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯสู่สาธารณะ ตลอดจนแสดงความขอบคุณแก่บุคคลหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานของกรมมาโดยตลอด ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภาระกิจหลัก คือการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กับสมบูรณ์ด้วยการส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสำนึก ให้ชุมชนมีความหวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมรักษาสมดุลของระบนิเวศตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าแหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชนอีกด้วย

Credit: ภาพและข่าวโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แกลเลอรี่