ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คนรักป่ามีเฮ!! ครม.ประกาศเห็นชอบให้ 10 พ.ค.ของทุกปีเป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”

คนรักป่ามีเฮ!! ครม.ประกาศเห็นชอบให้ 10 พ.ค.ของทุกปีเป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”

คนรักป่ามีเฮ!! ครม.ประกาศเห็นชอบให้ 10 พ.ค.ของทุกปีเป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”

          คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้วันที่ 10 พ.ค. ของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า ความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2534
พร้อมเตรียมประชาสัมพันธ์ และผลักดันสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

          นายวราวุธ รมว.ทส. กล่าวอีกว่า นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับป่าชายเลนไว้เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2534
ถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของป่าชายเลน พร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองและขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทรงมี
พระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลน ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562 เห็นชอบและให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

          ทั้งนี้ ได้ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในการกำหนดวันป่าชายเลนแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นพ้องและมีมติให้วันที่ 10 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืน ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ประชาสัมพันธ์และดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

          ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ดำเนินการเพื่อรักษาพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศที่ยังคงสมบูรณ์
กว่า 1.534 ล้านไร่ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เปลี่ยนสภาพไปแล้วกว่า 1.34 ล้านไร่ โดยใช้หลักการทางวิชาการ อุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ประกอบการดำเนินงาน และประการสำคัญประการหนึ่ง คือ การนำแนวพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาดำเนินการ เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

          สำหรับการประกาศให้วันที่ 10 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นการย้ำถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าชายเลนของชาติ แสดงถึงความซาบซึ้งและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้วางแผนการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการให้เตรียมการโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป

          นายโสภณกล่าวต่อว่า ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคราวดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้ความสำคัญและพยายามผลักดันให้พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองได้รับการประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลก อีกด้วย สุดท้ายตนขอฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้สมบูรณ์ ไม่ใช่เพียงแค่ได้ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น แต่เรายังได้พื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ที่เราได้รับจากป่าชายเลนอย่างที่เราคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลดแรงปะทะของพายุและคลื่น พื้นที่ดูดซับมลพิษ แหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงประโยชน์นานับปการที่เกิดขึ้นจากป่าชายเลน จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของพื้นที่ป่าชายเลน รวมถึงขอความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้คงความสมบูรณ์และสมดุลอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ,ข่าว : ทช./ เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่