ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ทส. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ทส. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (5 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. แนวทางการบูรณาการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรน้ำด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านสิ่งแวดล้อม

3. รูปแบบการจัดทำรายงานของศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแสดงผลทางช่องสื่อสารต่าง ๆ

4. แผนการดำเนินงาน และกรอบเวลาของศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่