ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ​ เดินสาย​ มอบนโยบายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วราวุธ​ เดินสาย​ มอบนโยบายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

                                                                               วราวุธ​ เดินสาย​ มอบนโยบายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

              วันนี้ (11 มีนาคม 2563)​ นายวราวุธ​ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล​ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล​ ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ​ นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ โอกาสนี้​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน​ สรุปดังนี้
             1. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 63 ให้เกิดความรวดเร็ว และกำชับให้คณะกรรมการตรวจการจ้างกำกับการจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาโดยเคร่งครัด พื่อให้งานจัดจ้างทุกงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
             2. ให้ความความสำคัญกับการลาดตระเวน ตรวจตรา เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทำลายทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน เพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เกิดความหวงแหนและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเล ตลอดดจนปัญหาขยะทะเล
             3. ให้เร่งรัดออกกฏหมายลูกและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ทั้งนี้ ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนปฏิบัติ และบังคับให้เป็นไปตามข้อกฏหมายโดยเคร่งครัด
             4. ให้เจ้าหน้าที่ต้องฝึกซ้อมการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR (Cardiopulmonary resuscitation) เป็นประจำทุก 6 เดือน รวมถึงควรจัดหาเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (Automated External Defibrillator : AED) ไว้ให้พร้อม
              5.ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเด็ดขาด มีความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

แกลเลอรี่