ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

ทส. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

ทส. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

               วันนี้ (23 มีนาคม 2563) ที่ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนสำคัญระดับชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ชองกระทรวงฯ ที่กำหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน โดยโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติพร้อมกับแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Video Conference ว่า ในปีนี้ มีเรื่องท้าทายเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 เรื่องหมอกควันไฟป่า PM 2.5  เรื่องภัยแล้ง เรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องประชาชนไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้น การขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนสำคัญระดับชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนถ่ายทอดลงมาเป็นแผนปฏิบัติการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ทุกท่านคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน ขอฝากทุกท่านว่า บทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ ตลอดปี 2563 เพื่อประเทศไทยต่อไป 
              พิธีลงนามฯ ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับกระทรวง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนาม 2) ระดับส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี และ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรี มีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรามชาติและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนาม สำหรับในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามกับ รองปลัดกระทรวงฯ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ส่วนที่ 2 รองปลัดกระทรวงฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ เป็นผู้ลงนามกับ หัวหน้าส่วนราชการ (ส่วนราชการระดับกรม) ในสังกัดกระทรวงฯ แต่ละกลุ่มภารกิจ 3) ระดับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง มีปลัดกระทรวงฯ  รองปลัดกระทรวงฯ แต่ละกลุ่มภารกิจ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้ลงนามกับผู้อำนวยการ กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ส่วนในภูมิภาค มีรองปลัดกระทรวงฯ แต่ละกลุ่มภารกิจ เป็นผู้ลงนามกับผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ผ่านระบบ Video Conference

แกลเลอรี่