ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด COVID – 19

ทส. ประชุมซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด  COVID – 19

ทส. ประชุมซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด  COVID – 19

วันนี้ (17 เม.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัย (ไฟป่าและหมอกควัน) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1) ให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 3) ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการทำงาน Work from home ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานต่อไป

แกลเลอรี่