ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 3/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 3/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 3/2563
        วันนี้ (21 เม.ย. 63) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งพิจารณาเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ... ร่างกฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. ... และร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด พ.ศ. ... โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference และห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่