ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบ Video Conference

ทส. ประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบ Video Conference

ทส. ร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบ Video Conference

       วันนี้ (23 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัย (ไฟป่าและหมอกควัน) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) การติดตามผลความคืบหน้าโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปี 2562/63 และโครงการเร่งด่วนเพื่อการกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 2) การบริหารจัดการน้ำการวิเคราะห์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดย Dynamic Rule Curve ปี 2563 โดยใช้เกณฑ์ฝน ONE MAP 3) มาตรการรองรับพื้นที่เสี่ยง น้ำน้อยและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฤดูฝน ปี 2563 โดยใช้เกณฑ์ฝน ONE MAP และ 4) รูปแบบรายงานและส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสรุปกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (น้ำฝน น้ำท่า ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ การให้ความช่วยเหลือ)

แกลเลอรี่