ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 4/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 4/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 4/2563

วันนี้ (28 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจาณาเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. ... ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พ.ศ. ... และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดแบบบัตรประจำตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. ... โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference และห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่