ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. นำทีมปลูกต้นไม้ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

รมว.ทส. นำทีมปลูกต้นไม้ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

รมว.ทส. นำทีมปลูกต้นไม้ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

 

         วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นตะเคียนทอง ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน และในพื้นที่ของตนเอง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศไทยร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อฟื้นฟูป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และแก้ไขปัญหา PM 2.5

         นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ยังได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาทิ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่ตั้งของหน่วยงาน กิจกรรมแจกกล้าไม้ให้กับประชาชนเพื่อได้นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ เป็นต้น

         ทั้งนี้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีว่าด้วยสภาพของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ต้นไม้ที่ปลูกในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝน เมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำ ทำให้ได้รับความเสียหายได้รับผลผลิตไม่เท่าที่ควร จึงขอพิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ ให้วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ของประเทศไทยสืบมา

แกลเลอรี่