ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

บิ๊กป้อม ถก คกก. เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนุน ยกระดับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนของไทยในเวทีโลก

บิ๊กป้อม ถก คกก. เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนุน ยกระดับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนของไทยในเวทีโลก

บิ๊กป้อม ถก คกก. เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนุน ยกระดับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนของไทยในเวทีโลก

วันนี้ (7 พ.ค. 63) เวลา 14.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานคนที่ 1 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เข้าประชุมฯผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้มีการพิจารณายกระดับการดำเนินงานแก้ปัญหาโลกร้อนของประเทศตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ภายใต้ความตกลงปารีส โดยที่ประชุมเห็นชอบต่อ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินงานทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) และประเด็นความต้องการได้รับการสนับสนุน (Support needs) ของประเทศไทย ได้แก่ ด้านการดำเนินการ (Policy Implementation) ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวฯ (Technology Development and Transfer) ด้านเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการดำเนินการ (Mechanisms and Instruments) และด้านระบบการติดตามประเมินผลและข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Information and M&E Systems) ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ สผ. นำเสนอ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย โดยรับข้อสังเกตของคณะกรรมการในเรื่องผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 ไปปรับปรุงและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลก

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปผลการประชุม COP25 และการเข้าร่วม NDC Partnership ของประเทศไทย ต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบอีกด้วย

แกลเลอรี่